Termék visszaküldés, visszafizetés >

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Baba-Ker Kft. 4025 Debreceni, Nyugati utca 5-7. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási-/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön, az internetes oldalunkon is elérhető (www.babavilagnet.hu/files/elallasi_nyilatkozat.docx) kitöltheti az elállási-/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát.
Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a fogyasztó a szerződés alapján árut vett át, Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog olyan termékeknél, melynek csomagolásának megbontása után a gyártási higiénia feltételeknek már nem felel meg - ilyen jellegű termékek például a teljesség igénye nélkül: cumisüveg, cumi, mellszívó, orrszívó, hőmérő, fehérnemű stb.

A webáruház követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

Ha a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

A vásárló az elállás jogát a weboldalon közzétett, letölthető Elállási nyilatkozat dokumentum (elérhető: www.babavilagnet.hu/files/elallasi_nyilatkozat.docx) kitöltésével vagy a 45/2014. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés i pontban meghatározott adatok feltüntetésével és kitöltéséve gyakorolhatja.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A fogyasztók a jelenleg hatályos jogszabályok alapján panaszukkal a kormányhivatalokhoz fordulhatnak, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Az egyes kormányhivatalok és azon belül a fogyasztóvédelmi feladatot ellátó szervezeti egység elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon találhatóak.

Az illetékességet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a határozza meg.

 

 

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

Amennyiben az elállás jogaival kíván élni, személyesen írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg 14 naptári napon belül. Postai úton elküldött levél esetén a feladás dátumától számoljuk a napokat. Postai levelet mindenképpen ajánlott formában adja fel, így egyértelműen bizonyítható a feladás dátuma.

A terméket küldje vissza az „Üzemeltetői adatok” pontban található címünkre. A termék visszaküldésének a költségei a vásárlót terhelik kivéve, ha annak visszaszolgáltatását az üzlethelység vállalja. Utánvéttel feladott terméket nem áll módunkban átvenni, ennek visszaszállítási költsége a vásárlót terhelik.

A nem rendeltetésszerűen használt termékre a jótállás nem vonatkozik, ez esetben a terméken bekövetkezett hibákat / károkat a vevőnek kell megfizetnie.

A fenti kritériumok betartása mellett webáruház 14 napon belül a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza a termék és kiszállítás költségét.

A termék vételárának visszautaláshoz kérjük, tüntesse fel bankszámlaszámát az elállási nyilatkozatban.

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A vásárlónak lehetősége van a lakóhelyéhez legközelebb eső békéltető testülethez fordulnia. Békéltetés menete, tájékoztató és kérelem beküldése a www.bekeltetes.hu weboldalon található.

Panaszkezelés

A webáruház törekszik a szolgáltatást, értékesítését maximális minőségben a fogyasztó számára biztosítani.

Amennyiben a fogyasztó mégis panasszal élne a szerződés vagy a kézbesített termék minőségét illetően, azt az Üzemeltetői adatok részben feltüntetett elérhetőségeken – személyesen, telefon, e-mail vagy postai úton teheti meg.

A szóbeli panasz esetén a vállalkozás azonnal orvosolja a panaszt; amennyiben erre nincs lehetőség, jegyzőkönyvet vesz fel és a fogyasztó felé egy másolatot készít elektronikus úton vagy írott formában.

A jegyzőkönyvezett panaszt a webáruház 30 napon belül kivizsgálja, értesíti a fogyasztót annak állapotáról.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, annak indoklását a fogyasztó felé közli.

A jegyzőkönyvben rögzített panaszt a webáruház 3 évig tárolja.

PANASZ BEJELENTÉSE BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ

A Békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

·         a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét

·         a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét

·         ha az eljárásra a lakóhelye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testületet választja, a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát

·         a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait

·         a nyilatkozatát arra nézve, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.

·         a nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor

·         a testület döntésére irányuló indítvány

·         a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozásnak az írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya vármegye
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422
Hivatali kapu KRID: 667360112, rövid neve:PBKIKBT
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Web: www.baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 46/501-090 (új ügyek)
46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Hivatali kapu azonosító:758354367, rövid név:BOKIKBT

Budapest
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06 1 488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím : bekeltet.bkik.hu
Hivatali kapu KRID azonosító:469532362, rövid név:BBT

Csongrád-Csanád vármegye
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36 62 554-250/118
Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda: 9.00-11.00 között
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
https://www.bekeltetes-csongrad.hu/
Hivatali kapu KRID azonosító:162127371, rövid név:CSMKIKBT

Fejér vármegye
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/
Hivatali kapu KRID azonosító:352258915, rövid név:FMBT

Győr-Moson-Sopron vármegye
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
https://bekeltetesgyor.hu/
Hivatali kapu KRID azonosító:363053930, rövid név:GYMSMKIKBT

Hajdú-Bihar vármegye
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
https://www.hbmbekeltetes.hu/
Hivatali kapu KRID azonosító:457289758, rövid név:HBKIKBT

Pest vármegye
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881
Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php, www.pestmegyeibekelteto.hu
PMKIK hivatali kapun keresztül rövid név:PMKIKBEKEL, KRID azonosító:560351920

Békéltető testületek elérhetőségei, vármegyék szerint:
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

    Kategóriák
    Információk
    Kosár
    Profilom
    Elrejt